Regulamin sklepu internetowego alefarby.pl

I. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego alefarby.pl działającym pod adresem: www.alefarby.pl, w tym w szczególności zasady składania zamówień na Towary dostępne w sklepie, dokonywania transakcji, dostarczania zamówionych produktów, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

2.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy – rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami "CHEMIA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Obrębowej 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000169734, NIP: 542-020-20-26, adres mailowy: alefarby@chemia.bialystok.pl

b) Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu Internetowego alefarby.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów Towaru;

c) Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu Produktu, który to zakup nie jest związany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;

d) Sklepie Internetowym – rozumie się przez to sklep internetowy alefarby.pl, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.alefarby.pl,

e) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie,

f) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,

g) Całkowity koszt zamówienia  - cena zamówionych przez Klienta Towaru wraz z kosztami dostawy w wybranej przez Klienta opcji dostawy oraz wraz z podatkami;

h) Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny,

i) Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,

j) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

i) Trwały nośnik - materiał lub narzędzie, o którym mowa w ustawie  z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (w szczególności papier, CD, DVD, poczta elektroniczna zapisywana na serwerze);  

3. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

4. Wszystkich Klientów w Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

 

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1.Do korzystania ze Sklepu Internetowego alefarby.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego alefarby.pl oraz składania zamówień na Towary, niezbędny jest: 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; 

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

2. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego alefarby.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego alefarby.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego alefarby.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami niniejszego  regulaminu. 

4. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest możliwe po:

a) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),

b) zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu

c) wybraniu  Towary będącego przedmiotem zamówienia, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka; 

d) wybraniu rodzaju przesyłki (sposobu dostarczenia Towaru); 

e) wpisaniu danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem. 

f) wpisaniu danych do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT; 

g) Kliknięciu przycisku „Zakończ – złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”; 

5.Klient w chwili składania zamówienia otrzymuje informację o Całkowitym koszcie zamówienia tj. o wszystkich kosztach  związanych z danym zamówieniem, w szczególności informację o kosztach przesyłki lub transportu, jeśli Klient takie ponosi. Koszty te zawierają podatek VAT. Klient  w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

6. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.

7. Login i hasło mają charakter poufny.

8. Rejestracja w Sklepie Internetowym alefarby.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu  są nieodpłatne.

9. Logowanie do Sklepu Internetowego alefarby.pl  odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż jest uprawniony do posługiwania się powyższymi danymi.

10. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego alefarby.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem strony internetowej www.alefarby.pl lub przy użyciu adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie alefarby.pl.na adres mailowy alefarby@chemia.bialystok.pl.

11.Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego alefarby.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu.

12. Sprzedawca uprawniony  jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego, postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym  alefarby.pl Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

13. Produkty z kategorii Środki Ochrony Roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie, które ukończyły odpowiednie szkolenie w tym zakresie, określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin.

 

III.  Informacje o towarach

1. Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego alefarby.pl  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; 

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) podawany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 

 

IV. Realizacja Zamówień

1.Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem dostępności Towaru oraz prośbą o potwierdzenie złożonego Zamówienia. Tylko Zamówienia potwierdzone e-mailem zwrotnym będą realizowane. Jednocześnie  Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem w sposób jasny i zrozumiały o:

 

1) głównych cechach świadczenia/zamówienia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem

 

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

 

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

 

4) adresie, pod którym Klient może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

 

5) łącznej cenie za zamówione towary  wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia;

 

6)   sposobie i terminie zapłaty;

 

7)   sposobie i terminie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

 

8)   sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, przesyłając  wzorzec formularza odstąpienia od umowy lub wskazując gdzie taki wzorzec jest dostępny;

 

9)  kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient;

 

10)  braku prawa odstąpienia od umowy  lub okolicznościach, w których Klient traci prawo odstąpienia od umowy;

 

11)  obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy wolnej od wad

 

2.Informacje te stanowią integralną część umowy zawieranej z Konsumentem na odległość i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

 

3. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest potwierdzić Zamówienie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym od Sprzedawcy e-mailu.

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, gdy Sprzedawca potwierdzi dostępność objętego Zamówieniem Towaru, a Klient prześle potwierdzenia Zamówienia.

 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

6. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,

b) co do których nie dokonano potwierdzenia,

c) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

7. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

8.  Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:

a) zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą,

b) potwierdzenia Zamówienia przez Klienta w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.

9. Z zastrzeżeniem ust. 10 Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

10. Na wyraźne życzenie Klienta wyrażone w Zamówieniu Towar objęty Zamówieniem może zostać odebrany przez Klienta osobiście, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru, w siedzibie firmy Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami ”CHEMIA” Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Obrębowa 1

12. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres, co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym okręconym w zdaniu pierwszym.

13.  Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zamówienia wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

14. Jeśli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony towar jest niedostępny, Klient zostanie o tym, niezwłocznie powiadomiony drogą e-mailową bądź telefonicznie przez Sprzedającego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient ma prawo do anulowania zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen przed złożeniem przez Klienta oświadczenia o potwierdzeniu zamówienia,  każdorazowo informując o tym klientów. W przypadku zmiany ceny, Klient ma prawo do rezygnacji z zakupów.

15. W przypadku zamawiania produktów mieszalnikowych (kolorowanych na indywidualne zamówienie) nie ma możliwości płatności przy odbiorze (nie dotyczy to oczywiście odbioru osobistego w siedzibie Przedsiębiorstwa Handlu Chemikaliami ”CHEMIA” Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Obrębowa 1).

16. Klient może odmówić odbioru i zapłaty za zamówiony towar w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru dostawy uszkodzenia zamówionego artykułu, a także w przypadku otrzymania przez Klienta towaru innego niż zamówiony. Koszty przesyłki w tym wypadku do Klienta i z powrotem  ponosi Sprzedawca. Towar nieuszkodzony, zgodny ze złożonym zamówieniem klient jest zobowiązany odebrać. Nie narusza to prawa Klienta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w rozdziale VII Regulaminu

17. Realizacja towarów "pod  zamówienie" na prośbę klienta, odbywa się w ciągu 10 dni roboczych. W tym czasie sklep zobowiązuje się sprowadzić dany produkt od producenta i wysłać go do odbiorcy.

 V. Zasady płatności

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

a) gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,

b) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,

c) za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu,

d) kartą płatniczą lub gotówką w przypadku odbioru osobistego Towaru u Sprzedawcy.

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

- imię i nazwisko albo firmę Klienta,

- numer Zamówienia.

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:

Bank Pekao SA 50 1240 5211 1111 0000 4925 3966

Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami ”CHEMIA” Sp. z o.o.

ul. Obrębowa 1

15-959 Białystok

3. Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.

4. W przypadku, gdy Sprzedawca wprowadzi możliwość dostawy zamówionego Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej, wówczas możliwa będzie również płatność za pobraniem za pośrednictwem Poczty Polskiej.

5. Sprzedawca przewiduje również możliwość wprowadzenia płatności gotówką przy odbiorze osobistym przez Klienta w Przedsiębiorstwie Handlu Chemikaliami ”CHEMIA” Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Obrębowa 1.Sprzedawca poinformuje o wprowadzeniu takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.

 

VI. Dostawa zamówionego Towaru

1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia realizacji dostaw przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sprzedawca poinformuje o takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.

2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. Do czasu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo przesłania Towaru w terminie 14 dni od zdarzeń wskazanych w zdaniu pierwszym, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. W przypadku, gdy Klient nie jest zainteresowany wydłużonym terminem dostawy może zrezygnować z Zamówienia.

3. Koszty dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

4. Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta przy ul. Obrębowej 1 w Białymstoku.

5. W przypadku, gdy Sprzedawca nie dostarczy  Towaru w terminie ustalonym zgodnie z pkt 1, Klient może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do dostarczenia Towaru. Jeżeli Spółka nie dostarczy towaru w terminie dodatkowym, Klient ma prawo odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie w tym przedmiocie.   

6. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta w chwili wejścia przez Klienta lub osobę trzecią wskazaną przez Klienta w fizyczne posiadanie Towaru.

7.Przy otrzymaniu uszkodzonej przesyłki od firmy kurierskiej, odbiorca zobowiązany jest do spisania protokołu szkody w obecności kuriera lub w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania. Protokół szkody powinien zawierać opis uszkodzenia oraz inne podstawowe informacje dotyczące przesyłki. Spisany protokół należy następnie przesłać do nadawcy w celu sporządzenia reklamacji na uszkodzoną przesyłkę.

 

VII. Zwrot zakupionego Towaru

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827)., Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14  dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, z zastrzeżeniem pkt 9. Klient zwraca Sprzedawcy Towar wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, którego przykładowy wzór zawarty jest w Formularzu Zwrotu, dostępnym na stronie Sklepu.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone również osobiście lub wysłane pocztą.  Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. Kontakt w sprawie zwrotów: alefarby@chemia.bialystok.pl. Sprzedawca niezwłocznie  potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

3.  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca  wszystkie otrzymane od Klienta  płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje  przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

4.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

 

8.Prawo odstąpienia od umowy zawartej  na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb- dotyczy produktów mieszalnikowych (kolorowanych na indywidualne zamówienie).

b/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

c/w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

d/w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

VIII. Reklamacja Towaru

1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Produktu.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz przepisami ustawy  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827).

3. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu (jego kopią) na adres:alefarby@chemia.bialystok.pl .lub zgłosić pisemnie reklamację pocztą lub osobiście do siedziby Sprzedawcy.

4. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, min. numer telefonu lub adres e-mail, adres w przypadku zgłoszenie pisemnego.

5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

6. Klient nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Produktu.

 

IX Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.  Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.

2. W przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:  

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu wobec Sprzedawcy jako sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień VIII niniejszego regulaminu. 

 

 

X. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstanie siły wyższej oraz za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiłyby lub utrudniły wykonanie umowy. Siłą wyższą w szczególności są zdarzenia zewnętrzne, które mają charakter nadzwyczajny, których Sprzedawca nie mógł  przewidzieć w chwili zawierania umowy oraz których wystąpieniu  nie mógł zapobiec. Należą do tej kategorii między innymi katastrofy przyrodnicze np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego np. wojna, rewolucja, rozruchy. O zaistnieniu i zakończeniu działania siły wyższej mającej wpływ na normalne prowadzenie inwestycji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów niebędących konsumentami ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

 

 XI. Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 (RODO) wyłącznie w celu realizacji procesu Zamówień (w tym również przekazanie danych firmie świadczącej usługi przewozowe). Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym alefarby.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego alefarby.pl, w tym  dokonywania w nim zakupów. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym alefarby.pl. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami CHEMIA sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

4.Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym alefarby.pl.

5.Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

XII. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2.Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego alefarby.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego alefarby.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego alefarby.pl.

3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w części VII pkt 1 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami części VII  regulaminu.

4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego alefarby.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).

5. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy alefarby.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego alefarby.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. 

6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

7. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Spółkę na stronie Sklepu Internetowego alefarby.pl nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci posiadający Konto klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Spółkę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.